REGULAMIN

Sklep Internetowy pod adresem www.audioplaza.pl jest własnością firmy P.W. Vico Adam Zdzierak z siedzibą przy ul. Krzyżowej 8, 61-545 Poznań. Zamówienia przyjmowane są poprzez wysłanie znajdującego się na stronie www.audioplaza.pl specjalnego formularza zamówień.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w: Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 - ze zmianami), Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 - ze zmianami).

Składając zamówienie Kupujący zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia swoich danych osobowych i innych informacji niezbędnych do zawarcia umowy zgodnie z prawdą.

Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie adresu e-mail i numeru telefonu. Po wpłynięciu zamówienia zostanie ono potwierdzone telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zamówienia których nie uda się potwierdzić w ciągu trzech dni roboczych nie będą realizowane.

Złożone przez Państwa zamówienia realizowane są natychmiast po ich potwierdzeniu. W przypadku braku zamówionego towaru termin może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych. Sprzęt jest nowy i fabrycznie zapakowany.

Na zakupiony towar udzielana jest gwarancja producenta od 1 do 2 lat (w zależności od marki) realizowana za pośrednictwem Naszej Firmy.

Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie o najbliższym terminie dostawy sprzętu.

W przypadku złożenia zmówienia na towary o różnym czasie realizacji, przesyłka zostaje wysłana do Kupującego po skompletowaniu wszystkich zamówionych towarów tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych (tj. 14 dni), chyba że Kupujący wyrazi chęć odbioru poszczególnych artykułów w innej kolejności. W takim przypadku Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Sklep przesyłając swoje dyspozycje na e-mail: [email protected]

Ceny podane w ofercie sklepowej są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Towary o cenie równej 0 PLN oznaczają, że dane produkty nie są dostępne. Ceny te nie stanowią oferty handlowej. Podane ceny nie zawierają kosztów przesłania zamówionych towarów do odbiorcy.

Dokumentem potwierdzającym zawarcie, pomiędzy stronami, umowy oraz podstawą ewentualnych roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest paragon/Faktura VAT wystawiony (-a) przez Nasz Sklep, a dostarczona Kupującemu wraz z zakupionym towarem.

Towar dostarczamy za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD Polska lub innej po wcześniejszym uzgodnieniu.

Możliwy jest odbiór osobisty w Poznaniu w siedzibie firmy po uprzednim umówieniu się.

W przypadku przesyłki koszty pokrywa kupujący.

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Naprawa gwarancyjna trwa około 14 dni. Termin ten może ulec zmianie, w przypadkach niezależnych od serwisu.

Po stwierdzeniu zasadności reklamacji odsyłamy towar na nasz koszt.

Firma VICO oświadcza, iż dane osobowe klientów są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Nie będą one również wykorzystywane do wysłania jakichkolwiek materiałów reklamowych na konta klienta bez jego zgody. Podanie danych osobowych w naszym sklepie ma charakter dobrowolny, klientowi przysługuje prawo do ich wglądu, jak również możliwość ich poprawiania i usuwania.

Złożenie zamówienia lub rezerwacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie przez Firmę VICO danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Dane służą tylko i wyłącznie do realizacji zamówień oraz informowania klienta zgodnie z jego wolą o nowościach i promocjach w sklepie.

Właścicielowi danych przysługuje prawo do wglądu w nie oraz do ich poprawiania i wnioskowania do Firmy Vico o usunięcie danych z kartoteki klientów.

Mimo wszelkich starań z naszej strony nie gwarantujemy, że publikowane w opisach produktów informacje oraz zgodność kolorów produktów z nazewnictwem nie zawierają uchybień, które jednak nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Wszystkie znaki towarowe, nazwy i logo zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i są własnością poszczególnych producentów.

Przedstawione na stronie www.audioplaza.pl ceny towarów nie stanowią oferty handlowej

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: audioplaza.pl (Sklep Internetowy), ul. Krzyżowa 8 Poznań 61-545.
2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na dowolnym formularzu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
8. Towar powinien być zwrócony na adres: audioplaza.pl (Sklep Internetowy), ul. Krzyżowa 8 Poznań 61-545
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych;
3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. słuchawki douszne/dokanałowe);
6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.